GIOVANNI ARMILLOTTA ON LINE PËR SHQIPTARËT

The new book of Giovanni Armillotta: Almanaku i kategorisė sė dytė (1930/2008-09) dhe i futbollit shqiptar — Almanacco della Serie B (1930/2008-09) e del calcio albanese — Yearbook of Football Second National Level (1930/2008-09) and of Albanian Soccer

The boundary lines of European Turkey
and of States of the Region after Balkans Wars (after August 1913)


Kufijtë e Turqisë evropiane dhe të shteteve të Ballkanit pas luftrave ballkanike (pas gushtit 1913)
(Source: Arben Puto, Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare të periudhës së imperializmit,
8 Nëntori, Tiranë, 1987, vol. II: 1912-1918)

Index